Nội dung khóa học

 • 2

  Tuần 1: Giới thiệu chung và ôn tập toán nền tảng

  • Giới thiệu khóa học

  • Syllabus

  • Đại số tuyến tính (p.1)

  • Đại số tuyến tính (p.2)

  • Đại số tuyến tính (p.3)

  • Quiz: Đại số tuyến tính

  • Giải tích

  • Quiz: Giải tích

  • Xác suất thống kê (p.1)

  • Xác suất thống kê (p.2)

  • Xác suất thống kê (p.3)

  • Quiz: Xác suất thống kê

  • Webinar 19:30 thứ 7 hàng tuần (19:30 ngày 17/9/2022)

  • Bản ghi webinar tuần 1 (Video)

  • Bản ghi webinar tuần 1 (tối thứ 7) (Video)

 • 3

  Tuần 2: Lập trình với Python

  • Giới thiệu nội dung tuần 2

  • Giới thiệu chung Python

  • Kiểu dữ liệu cơ bản

  • Cấu trúc dữ liệu cơ bản

  • Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

  • Hàm

  • Lớp đối tượng

  • Tổng kết Python

  • Giới thiệu NumPy

  • NumPy Array

  • Các thao tác trên Array

  • Tổng kết NumPy

  • Giới thiệu Matplotlib

  • Các loại biểu đồ đơn

  • Biểu đồ phức

  • Tổng kết Matplotlib

  • Giới thiệu Pandas

  • Khái niệm cơ bản trong Pandas

  • Thao tác với trường dữ liệu trong Pandas

  • Tổng kết Pandas

  • Giới thiệu Google Colab

  • Thao tác tập tin văn bản thô

  • Thao tác tập tin ảnh

  • Tensorflow - Chuẩn bị dữ liệu

  • Tensorflow - Tiền xử lý dữ liệu và phân chia các tập

  • Tensorflow - Xây dựng mô hình

  • Tensorflow - Huấn luyện và đánh giá mô hình

  • Tensorflow - Thử nghiệm với CNN

  • Bài tập 1 - Lập trình Python căn bản

  • Bản ghi webinar tuần 2 (Video)

 • 4

  Tuần 3: Máy học và Bài toán Hồi quy

  • Giới thiệu về máy học

  • Phương pháp Học có giám sát

  • Bài toán Hồi quy

  • Lựa chọn và biến đổi Đặc trưng

  • Quiz: Thuật toán máy học

  • Quiz: Mô hình máy học có giám sát và không giám sát

  • Quiz: Mô hình hồi quy

  • Quiz: Lựa chọn đặc trưng

  • Bài tập 2 - Mô hình Linear Regression với Numpy

  • Hướng dẫn lập trình với Google Colab và Tensorflow

  • Bài tập 2 - Cài đặt mô hình Linear Regression với Tensorflow

  • Webinar 3 19h30 thứ 7 hàng tuần ngày 1/10/2022

  • Bản ghi webinar tuần 3 (Video)

 • 5

  Tuần 4: Bài toán Phân loại nhị phân

  • Dữ liệu trong thực tế

  • Bài toán Phân loại Nhị phân

  • Quiz: Mô hình phân lớp nhị phân

  • Đánh giá mô hình

  • Quiz: Đánh giá mô hình

  • Overfitting và Hiệu chỉnh mô hình

  • Quiz: Overfitting và Regularization

  • Bài tập 3 - Logistic Regression

  • Webniar 19h30 thứ 7, 25/12/2021

  • Bản ghi webinar tuần 4 (Video)

 • 6

  Tuần 5: Bài toán Phân loại đa lớp

  • Giới thiệu phân loại đa lớp

  • Mô hình OvR Logistic Regression

  • Mô hình Softmax Regression

  • Mô hình KMeans

  • Đánh giá bằng Accuracy

  • Đánh giá bằng Precision-Recall-F1 Score

  • Quiz: Phân loại đa lớp

  • Bài tập 4 - Softmax Regression

  • Bản ghi webinar tuần 5 (Video)

 • 7

  Tuần 6: Giới thiệu mạng Neuron và một số kinh nghiệm xây dựng mô hình

  • Giới thiệu mở đầu

  • Vấn đề các mô hình tuyến tính

  • Khái niệm nền tảng trong mạng nơ-ron sâu

  • Huấn luyện mạng nơ-ron sâu

  • Tutorial DNN-CIFAR Tiền xử lý dữ liệu

  • Tutorial DNN-CIFAR Xây dựng mô hình

  • Tutorial DNN-CIFAR Huấn luyện, đánh giá và trực quan hoá kết quả

  • Nhân tố phát triển mạng nơ-ron sâu hiện đại

  • Thành tựu mạng nơ-ron sâu hiện đại

  • Tutorial CNN-CIFAR Tiền xử lý dữ liệu

  • Tutorial CNN-CIFAR Xây dựng mô hình

  • Tutorial CNN-CIFAR Huấn luyện, đánh giá và trực quan hoá kết quả

  • Quiz: Học máy hiện đại với mô hình nơ-rơn học sâu

  • Bài tập 5 - Neural network hiện đại (optional)

  • Bản ghi Webinar tuần 6 (Video)

  • Record guest lecture 22/10/2022