Nội dung khóa học

 • 2

  Week 1

  • Quiz: Đại số tuyến tính (Deadline: 22h ngày 6/2)

  • Quiz: Giải tích (Deadline: 22h ngày 6/2)

  • Quiz: Xác suất thống kê (Deadline: 22h ngày 6/2)

  • Slide tuần 1

  • Record buổi 1 (thứ 5) tuần 1

  • Record buổi 2 (Chủ nhật) tuần 1

 • 3

  Week 2

  • Slide hướng dẫn sử dụng website bài tập

  • Slide Week 2 buổi 1

  • Record buổi 1 (Thứ 5) tuần 2

  • Slide Week 2 buổi 2

  • Record buổi 2 (Chủ nhật) tuần 2

  • Quiz: Lập trình Python 1 (Deadline 22h 20/2/2024)

 • 4

  Week 3

  • Quiz: Lập trình Python 2 (Deadline 22h 5/3/2024)

  • Slide Week 3 buổi 1

  • Record buổi 1 (Thứ 5) tuần 3

  • Slide Week 3 buổi 2

  • Record buổi 2 (CN) tuần 3

 • 5

  Week 4

  • Quiz: Thuật toán máy học (Deadline 22h 13/3/2024)

  • Quiz: Mô hình máy học có giám sát và không giám sát (Deadline 22h 13/3/2024)

  • Quiz: Mô hình hồi quy (Deadline 22h 13/3/2024)

  • Quiz: Lựa chọn đặc trưng (Deadline 22h 13/3/2024)

  • Slide Week 4

  • Record buổi 1 (T5) tuần 4

  • Record buổi 2 (CN) tuần 4

 • 6

  Week 5

  • Slide Week 5

  • Record buổi 1 (T5) tuần 5

  • Colab notebook buổi 2 tuần 5